Nye reperasjoner


For english, see below.

Ganske lenge har jeg hørt en ulyd fra propellen. Lyden ble bare styggere og styggere. Det kunne høres ut som at cutlesslageret var borte og propellen svingte rundt i hytt og gevær. Etter flere forsøk med kamera under båten for å sjekke hva som kunne være problemet hvor alt så fint ut, tok jeg kontakt med marineservice i Dover. Etter mye diskusjon fram og tilbake ble vi enige om å ta båten på land for å sjekke. Når jeg seiler alene har jeg ca. en million ting å bekymre meg over, og da er det spesielt viktig at jeg vet at i hvert fall båten er i god stand.

Morgningen etter ble båten tatt opp og etter 30 sekunder hadde Mick konkludert med at cutlesslageret var slitt. Båten ble satt i en krybbe og jeg hadde tre dager på å ta ut det gamle og bestille nytt. Jeg benyttet anledningen til å flytte forbruksbatteriet under akterlugaren for å få mer lagringsplass, åpne opp røret til den tette vasken på badet og koble sammen GPS og kartplotter. Tre effektive dager og jeg fikk fikset det meste som stod på listen.

Over helgen fikk jeg en invitasjon av Dover lifeboats til å bli med dem på en treningstur. Søndag morgen kl. 9 fikk jeg på meg redningsuniformen: Gule støvler, bukse og jakke og en latterlig tung redningsvest. Vi dro rett utenfor Dover for å øve på mann over bord og slukke brann. Jeg ble veldig godt tatt i mot av hele gjengen og latteren satt løst da vi øvde på de forskjellige øvelsene. Både ”Dead Fred” og Richard måtte over bord for å så bli reddet igjen. Vi slukket en latebrann på en av bøyene og jeg fikk lov til å styre båten tilbake til Dover. Dagens øvelse ble avsluttet med en tur på pubben. Burger og øl kl. 12 på en søndag var midt i blinken!

Mandag morgen seilte jeg videre til Eastbourne og deretter en kortere etappe til Brighton. Videre har jeg laget en ganske tight reiserute ned til Brest for å få mest mulig ut av værmeldingen de neste dagene. Isle of Wight, Cherbourg, Guernsey og så et par stopp til før Brest. Før jeg reiste var jeg ganske bestemt på å ha med meg mannskap over Biscaya, men etter hvert som mestringsfølelsene stod på rekke og rad begynte jeg å leke med tanken om å krysse på egenhånd. Nå er det (forhåpentligvis) en liten uke til jeg ankommer Brest hvor jeg skal krysse over til Spania og jeg kjenner det på hele kroppen hvor livredd jeg er. Jeg kommer selvsagt til å vente på fornuftig vær før jeg krysser, men det er likevel mye som kan gå galt, lite søvn og midt ute på havet – helt alene.

For some time, I´ve heard some noice from the propeller. The sound grew more and more unpleasant and depressive. It sounded like the cutless bearing was gone and the propeller swirling around. After several attempts on diagnosing by use of camera, I contacted Marine Service in Dover. After discussing back and forth, we agreed on lifting the boat on shore. When I am sailing alone I have a million things tor worry about, thus it is crucial to know that the boat is ship shape.

The following morning the boat was lifted and 30 seconds later Mick concluded that the cutless bearing was worn. The boat was out into the cradle and I had three days to take out the old bearing and order a new one. I used the opportunity to move the service battery to the aft cabin to gain more storage space in the main salon, fix the plumbing and hook up the GPS to the chart plotter. After three effective days, most of the items in the todo list were done.

Over the weekend I received an invitation to Dover life boats to join them in a training. Sunday morning at 9 I got on me rescue uniform: Yellow boots, pants and jacket and a ridiculously heavy lifejacket. We went just outside Dover to practice man overboard and extinguish fire. I was very well received by the whole bunch and laughter was loose when we practiced the different exercises. Both "Dead Fred" and Richard went overboard to be saved again. We extinguished a pretend fire on one of the buoys and I was allowed to steer the boat back to Dover. Today's exercise was concluded with a trip to the local pub. Burger and beer at noon on a Sunday was spot on!

On Monday morning I sailed on to Eastbourne and then a shorter leg to Brighton. Moreover, I made a pretty tight itinerary down to Brest to make the most of the weather the next days. Isle of Wight, Cherbourg, Guernsey and then a couple of stops before Brest. Before I left I was pretty determined to have with me crew crossing the Bay of Biscay, but as mastering feeling grew, I started playing with the idea to cross on their own. Now it is (hopefully) a little week until I arrive Brest where I will cross over to Spain and I in all fibers of my body I could feel the horror. I will, of course wait for good weather before I cross, but there is still much that can go wrong, little sleep and middle of the ocean - all alone.


0 comments

Recent Posts

See All